آموزش – المپیاد ادبی

آموزش

آشنایی با شاهکارهای ادبی: در این بخش می‌توانید دربارۀ مؤلّفان و آثار بسیار مهم ادبیات فارسی بخوانید.

معرفی منابع: مطالبی آموزشی دربارۀ هریک از منابع غیردرسی.

public 0public 1

مدرسه‌ها و داوطلبان عزیز از سراسر کشور می‌توانند در این بخش درخواست خود را برای برگزاری کلاس‌های تخصّصی و ویژۀ المپیاد ادبی ثبت کنند تا گروه آموزشی بیاض برایشان معلّمی باتجربه و توانا بفرستد.

golden 0golden 1