المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

منابع مرحلهء دوم بیست‌وهشتمین المپیاد ادبی

 توضیح ۱: عبارت‌های داخل قلّاب به این معنی نیستند که سؤال‌های هر کتاب درسی مخصوص دانش‌آموزان کدام پایه است! بلکه بدین‌معنی‌اند که خود آن کتاب، در کدام پایه تدریس میشود.

توضیح ۲: برای دانلود کتاب‌های درسی می‌توانید بر روی نام آنها کلیک کنید. 

توضیح ۳: برای دانلود منابع غیردرسی می‌توانید بر روی نام آنها کلیک کنید. رمز تمامی فایل‌ها: olympiad-adabi.ir.

   الف) منابع درسی:

1. ادبیات فارسی (3) [سال سوم انسانی]؛

2. آرایه‌های ادبی [سال سوم انسانی]؛

3. تاریخ ادبیات ایران و جهان (2) [سال سوم انسانی]؛

4. زبان فارسی (3) [سال سوم انسانی]؛

5. عربی (3) [سال سوم انسانی]؛

6. زبان انگلیسی (3).

   


ب) منابع غیردرسی:

1. دیوان حافظ  [تصحیح غنی و قزوینی]: غزل های مختوم به حرف «الف» و حرف «هـ»؛

  

2. مثنوی معنوی: دفتر دوم، از داستان «حسد کردن حشم بر غلام خاص» تا آغاز «وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان

  

3. دیوان خاقانی شروانی [تصحیح ضیاءالدین سجادی]: غزلها و قصیده‌ها با مطلعهای زیر:

* بی باغ رخت جهان مبینام [ص 306-307]،

* بس وفاپرور دیاری داشتم [ص 307-308]،

* کارم از دست پای‌مرد گذشت [ص 537-541]،

* ای پار دوست بوده و امسال آشنا [ص 551-552]،

* عیسی لب است یار و دم از من دریغ داشت [ص 557]،

* رخ تو رونق قمر بشکست [ص 558-559]،

* چه روح‌افزای و راحت‌باری ای باد [ص 593-592]،

* روز به نیابت شب آمد [ص 604]،

* عشق تو در آمد ز دلم صبر به‌در شد [ص 606]،

* حدیث توبه رها کن سبوی باده بیار [ص 620]،

* گر به عیار کسان از همه کم کمتریم [ص 626]،

* از هستی خود که یاد دارم [ص 626]،

* ما از عراق جان غم‌آلود می‌بریم [ص 628]،

* بر درد دل دوا چه بود تا من آن کنم [ص 789]،

ای باد بوی یوسف دلها به ما رسان [ص 651]،

* خیال روی توام غمگسار و روی تو نه [ص 660]،

* تبها کشم از هجر تو شبهای جدایی [ص 669]،

* هرگز بود به شوخی چشم تو عبهری [ص 682]،

* تا حلقه‌های زلف به‌هم برشکسته‌ای [ص 694]،

* از زلف هرکجا گرهی برگشاده‌ای [ص 694]،

* چو عمر رفته تو کس را به هیچ کار نیایی [ص 694-695]،

* زین تنگنای وحشت اگر باز رستمی [ص 801]،

* دردا که دل نماند و بر او نام درد ماند [ص 763]،

* هرگز به باغ عهد گیایی وفا نکرد [ص 765]،

* دیر خبر یافتی که یار تو گم شد [ص 770-771]،

* از دهر غدرپیشه وفایی نیافتم [ص 784]،

* با بخت در عتابم و با روزگار هم [ص 785-786]؛

  

4. دیوان مسعود سعد سلمان، قصاید با مطلعهای زیر:

* چون نای بی‌نوایم از این نای بی‌نوا،

* گه وداع بت من مرا کنار گرفت،

* روزگاری‌ست سخت بی‌بنیاد

* چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند،

* جاهم چو بکاهد، خرد فزاید،

* فریاد مرا زین فلک آینه‌کردار،

* گمان بری که وفا داردت سپهر مگر،

* تا کی دل خسته در گمان بندم،

* شخصی به هزار غم گرفتارم،

* تیر و تیغ است بر دل و جگرم،

* ازین دوازده برجم رسید کار به جان،

* مقصور شد مصالح کار همه جهان،

* چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن،

* شب سیاه چو برچید از هوا دامن،

* شاد باش ای زمانهء ریمن،

* ای سرد و گرم دهر کشیده،

* نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای،

* گر چون تو به چینستان ای ترک نگارستی،

* ای ابر گه بگریی و گه خندی،

* ای لووهور ویحک بی من چگونه‌ای؛

  

5. شعر معاصر از چهار شاعر به شرح زیر:

الف) مهدی حمیدی شیرازی، شعرهایی با نام:

1- فردای من، 2- مرگ نرگس، 3- باغبانی شاعر، 4- گل ناز، 5- مرگ قو، 6- گیسوان سپید؛

ب) نادر نادرپور، شعرهایی با نام:

1- پاییز، 2- بت‌تراش، 3- فال، 4- برف، 5- ستارهء دور، 6- تهران و من، 7- فالگیر؛

پ) سیمین بهبهانی، شعرهایی با نام:

1- شراب نور، 2- تردید، تردید، تردید، 3- بنویس، بنویس، بنویس، 4- دلم گرفته ای دوست، 5- هیها... هیها... ره بگشا، 6- به لطف می‌آمد از دور، 7- مردی که یک پا ندارد، 8- نوشیدنی گرم یا سرد؟ 9- در حجمی از بی‌انتظاری؛

  

6. تاریخ بلعمی [تصحیح محمدتقی بهار، به‌کوشش محمد پروین‌گنابادی]، به شرح زیر:

* کیومرث تا پایان بیوراسب [ص 75 تا 81، 83 تا 90]،

* ضحاک تا پایان آفریدون [ص 97 تا 103]،

* منوچهر [ص 236 و 238 تا 246]،

* ملوک عجم [ص 418 تا 434]؛

  

7. کلیله و دمنه [تصحیح مجتبی مینوی]: بابهای «زرگر و سیاح» و «شاهزاده و یاران او»؛

  

8. تذکرة الاولیا [چاپ نیکلسون]: ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی از آغاز تا سر «و گفت کس بود که به هفتاد سال یک بار آگاه نبود، کس که به پنجاه سال ... و کس بود که به چهل سال...»؛

  

9. راحة الصدور و آیة السرور، راوندی، [تصحیح محمد اقبال]: از «ذکر ابتدای کار سلجوقیان» تا اول «قصیدهء مؤلف کتاب»؛

  

10. کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی، بهرام صادقی: داستانهای «فرار در راه است»، «وسواس»، «کلاف سردرگم»، «گرد هم»، «داستان برای کودکان»، «با کمال تأسف» و «غیرمنتظر»؛

  

11. نمایشنامهء سه برخوانی، بهرام بیضایی؛

  

12. قرآن مجید، سورهء مبارکهء نور؛

  

13. زبان انگلیسی، داستان کوتاه The happy pirnce
اثر اسکار وایلد.