آزمون آمادگی [منابع غیردرسی] – المپیاد ادبی

به‌جز دفترچۀ آزمون، یک برگ پاسخنامۀ خام نیز طراحی شده است تا بتوانید هردو را چاپ کنید و آزمون را با مداد و روی کاغذ بدهید.

توصیه‌هایی را که در صفحۀ اصلی وبگاه نوشته‌ایم، جدی بگیرید.

برای دریافت، روی پیوندهای زیر بزنید:

دفترچۀ آزمون  ||  پاسخنامۀ خام
کلید آزمون