آزمون‌های همگانی – المپیاد ادبی

آزمون‌های همگانی


آزمون استعدادیابی

اگر شک دارید مناسب شرکت در المپیاد هستید، و می‌خواهید بدانید استعداد اولیۀ موردنیاز المپیاد را دارید یا نه، آزمون استعدادیابی ما را بدهید!


آزمون مقدماتی

شرکت در این آزمون آمادگی‌تان را در زمینۀ منابع درسی هر مرحلۀ المپیاد می‌سنجد.


آزمون آمادگی

چند روز پیش از هر مرحلۀ المپیاد، می‌توانید با شرکت در آزمون آمادگی مهارت و آمادگی خود را در زمینۀ منابع غیردرسی المپیاد، بسنجید.