آزمون آزمایشی – المپیاد ادبی

آزمون آزمایشی

آزمون استعدادیابی: اگر شک دارید مناسب شرکت در المپیاد هستید، و می‌خواهید بدانید استعداد اولیۀ موردنیاز المپیاد را دارید یا نه، آزمون استعدادیابی ما را بدهید!
آزمون مقدماتی: شرکت در این آزمون آمادگی‌تان را در زمینۀ منابع درسی هر مرحلۀ المپیاد می‌سنجد.
آزمون آمادگی: چند روز پیش از هر مرحلۀ المپیاد، می‌توانید با شرکت در آزمون آمادگی مهارت و آمادگی خود را در زمینۀ منابع غیردرسی المپیاد، بسنجید.

public 0public 1

مدرسه‌های سراسر کشور می‌توانند در این بخش درخواست خود را برای شرکت در آزمون آزمایشی ویژۀ المپیاد ادبی ثبت کنند. پرسش‌های این آزمون را گروه آموزشی بیاض در سطحی مشابه آزمون اصلی المپیاد طرح می‌کند و برگزاری آن با همکاری مدرسه‌های متقاضی خواهد بود.

golden 0golden 1