برنامۀ مطالعاتی – المپیاد ادبی

برنامۀ مطالعاتی

خویش‌خوانی تابستان ۱۳۹۵

۵ مرداد ادبیات یک: ابتدا – ص ۱۴ تاریخ ادبیات ۱: ص ۹ – ۱۵ قابوس‌نامه

[از روی تصحیح و شرح دکتر غلامحسین یوسفی]

مقدمه+باب‌های اول تا

چهارم (ص ۳-۲۳)

۶ مرداد ادبیات یک:  ص ۱۵ – ۲۳ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۷ – ۲۶
۷ مرداد ادبیات یک:  ص ۲۴ – ۳۴ تاریخ ادبیات ۱: ص ۲۸ – ۳۶ سیاست‌نامه

[از روی تحصیح هیوبرت دارک]

از مقدمه تا پایان فصل سوم )ص ۳-۲۹(
۸ مرداد ادبیات یک: ص ۳۵ – ۴۱ تاریخ ادبیات ۱: ص ۳۷ – ۴۹
۹ مرداد ادبیات یک: ص ۴۲ – ۴۹ تاریخ ادبیات ۱: ص ۵۰ – ۶۳ داستان رستم و سهراب از شاهنامۀ فردوسی

[از کتاب غمنامۀ رستم و سهراب، انتخاب و شرخ دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری]

کل کتاب (۱۰۵۳ بیت)
۱۰ مرداد ادبیات یک: ص ۵۰ – ۶۲ تاریخ ادبیات ۱: ص ۶۵ – ۷۶
۱۱ مرداد ادبیات یک: ص ۶۳ – ۷۵ تاریخ ادبیات ۱: ص ۷۸ – ۸۷
۱۲ مرداد ادبیات یک: ص ۷۷ – ۸۷ تاریخ ادبیات ۱: ص ۸۹ – ۱۰۳
۱۳ مرداد ادبیات یک: ص ۸۸ – ۹۶ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۰۵ – ۱۱۳
۱۴ مرداد ادبیات یک: ص ۹۷ – ۱۱۰ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۱۵ – ۱۲۲
۱۵ مرداد ادبیات یک: ص ۱۱۱ – ۱۱۹ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۲۳ – ۱۳۰
۱۶ مرداد ادبیات یک: ص ۱۲۲ – ۱۳۲ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۳۲ – ۱۴۱
۱۷ مرداد ادبیات یک: ص ۱۳۳ – ۱۴۴ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۴۲ – ۱۵۲
۱۸ مرداد ادبیات یک: ص ۱۴۵ – ۱۵۵ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۵۳ – ۱۶۴
۱۹ مرداد ادبیات یک: ص ۱۵۸ – انتها تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۶۶ – ۱۷۸ تاریخ بیهقی

[از روی شرح دکتر خلیل خطیب‌رهبر]

واقعۀ بوبکر حصیری+ حکایت افشین و بودلف (ص ۲۰۹-۲۲۶)
۲۰ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۱ و ۳ و ۵  آشنایی با سبک‌شناسی از کتاب ادبیات چهارم انسانی: ص ۶۵-۶۹؛
۸۰-۸۲
۲۱ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۶ و ۷  ۹  آشنایی با سبک‌شناسی از کتاب ادبیات چهارم انسانی:  ص ۱۰۵-۱۰۶؛

۱۱۱-۱۱۲؛

۱۱۸-۱۱۹

گلستان سعدی

[از روی تصحیح و شرح دکتر غلامحسین یوسفی]

دیباچه+ باب اول

(ص ۴۹-۸۵)

۲۲ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۱۰ و ۱۱ و ۱۳  آرایه‌های ادبی (سوم انسانی):  درس ۱ و ۲
۲۳ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۱۴ و ۱۵  آرایه‌های ادبی:  درس ۳ – ۵
۲۴ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۱۷ و ۱۸  آرایه‌های ادبی:  درس ۶ – ۷
۲۵ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۱۹ و ۲۰ و ۲۱  آرایه‌های ادبی:  درس ۸ – ۹
۲۶ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۲۲ و ۲۴  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۰ اسرار التوحید

[از روی تصحیح و شرح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی]

۲۰ صفحه اول باب دوم

(ص۵۷-۷۷)

۲۷ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۲۵ و ۲۶  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۱
۲۸ مرداد زبان‌فارسی یک: درس ۲۷ – انتها  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۲ – ۱۳ آشنایی با عناصر شعر و شعر معاصر

از کتاب «ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت» دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

کل کتاب

(حدود ۱۶۰ صفحه)

۲۹ مرداد بیاموزیم‌ها: بیاموزیم‌ها  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۴
۳۰ مرداد ادبیات دو: ص ۱ – ۱۱  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۵
۳۱ مرداد ادبیات دو: ص ۱۲ – ۲۷  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۶
۱ شهریور ادبیات دو: ص ۲۹ – ۴۲  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۷
۲ شهریور ادبیات دو: ص ۴۲ – ۵۳  آرایه‌های ادبی:  درس ۱۸-۱۹
۳ شهریور ادبیات دو: ص ۵۴ – ۷۱  آرایه‌های ادبی:  درس ۲۰-۲۱ غزلیات سعدی

[از روی شرح دکتر خلیل خطیب‌رهبر]

۲۰ غزل اول حرف «ت»
۴ شهریور ادبیات دو: ص ۷۲ – ۸۶  آرایه‌های ادبی:  درس ۲۲-۲۳
۵ شهریور ادبیات دو: ص ۸۷ – ۹۹  آرایه‌های ادبی:  درس ۲۴-۲۵ بوستان سعدی

[از روی تصحیح و شرح دکتر غلامحسین یوسفی]

باب پنجم: در رضا

(ابیات ۲۵۰۱-۲۷۰۲)

۶ شهریور ادبیات دو: ص ۱۰۱ – ۱۱۳ تاریخ ادبیات ۱: ص ۹ – ۱۵
۷ شهریور ادبیات دو: ص ۱۱۴ – ۱۲۶ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۷ – ۲۶ غزلیات حافظ

[از روی حافظ‌نامه، شرح استاد بهاءالدین خرمشاهی]

۲۰ غزل اول حرف «د»
۸ شهریور ادبیات دو: ص ۱۲۷ – ۱۳۷ تاریخ ادبیات ۱: ص ۲۸ – ۳۶
۹ شهریور ادبیات دو: ص ۱۳۸ – ۱۵۰ تاریخ ادبیات ۱: ص ۳۷ – ۴۹
۱۰ شهریور ادبیات دو: ص ۱۵۱ – ۱۶۲ تاریخ ادبیات ۱: ص ۵۰ – ۶۳
۱۱ شهریور ادبیات دو: ص ۱۶۳ – انتها تاریخ ادبیات ۱: ص ۶۵ – ۷۶ مثنوی معنوی

از روی شرح کریم زمانی

از ابتدا تا آخر حکایت مرد بقال و طوطی (۳۲۳ بیت)
۱۲ شهریور زبان فارسی دو: درس ۱ و ۳ و ۵ تاریخ ادبیات ۱: ص ۷۸ – ۸۷
۱۳ شهریور زبان فارسی دو: درس ۶ و ۷ و ۹ تاریخ ادبیات ۱: ص ۸۹ – ۱۰۳
۱۴ شهریور زبان فارسی دو: درس ۱۱ و ۱۳ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۰۵ – ۱۱۳
۱۵ شهریور زبان فارسی دو: درس ۱۴ و ۱۵ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۱۵ – ۱۲۲
۱۶ شهریور زبان فارسی دو: درس ۱۷ و ۱۹ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۲۳ – ۱۳۰
۱۷ شهریور زبان فارسی دو: درس ۲۱ و ۲۲ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۳۲ – ۱۴۱ آشنایی با عناصر داستان

از کتاب «ادبیات داستانی» جمال میرصادقی

از «مهم‌ترین صورت‌های جدایی داستان کوتاه از رمان» تا پایان بخش داستان کوتاه

(ص ۲۸۳-۳۹۰)

۱۸ شهریور زبان فارسی دو: درس ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۴۲ – ۱۵۲
۱۹ شهریور زبان فارسی دو: درس ۲۸ تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۵۳ – ۱۶۴
۲۰ شهریور بیاموزیم‌ها: بیاموزیم‌ها تاریخ ادبیات ۱: ص ۱۶۶ – ۱۷۸

به‌زودئ…