گردانندگان – المپیاد ادبی

گردانندگان

هیئت علمی وبگاه

[به‌ترتیب سال گرفتن مدال]

کارنامک مختصر سحر مهرابی

ــ دارندۀ مدال طلای شانزدهمین المپیاد ادبی [۱۳۸۲]
ــ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی [پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]
ــ دارندۀ مدال برنز المپیاد دانشجویی کشور
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها
ــ مدرس فارسی عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی


دریافت کارنامک کامل

کارنامک مختصر سیاوش گودرزی

ــ دارندۀ مدال طلای هفدهمین المپیاد ادبی [۱۳۸۳]
ــ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی [دانشگاه تهران]
ــ رتبۀ اول آزمون نیمه‌متمرکز دکتری [۱۳۹۱]
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها
ــ مدرس فارسی عمومی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی تهران و بقیه الله الاعظم


دریافت کارنامک کامل

کارنامک مختصر شهرزاد شهدوست

ــ دارندۀ مدال طلای هفدهمین المپیاد ادبی [۱۳۸۳]
ــ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی [دانشگاه تهران]
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران
ــ مدرس فارسی عمومی در دانشگاه‌ تهران


دریافت کارنامک کامل

کارنامک مختصر

ــ دارندۀ مدال طلای نوزدهمین المپیاد ادبی [۱۳۸۵]
ــ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی [پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]
ــ رتبۀ هشتم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری [۱۳۹۲]
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها
ــ از مؤلفان کتاب «المپیادهای ادبی ایران» [انتشارات فاطمی]


دریافت کارنامک کامل

کارنامک مختصر انیس ناصری

ــ دارندۀ مدال طلای بیستمین المپیاد ادبی [۱۳۸۶]
ــ دانش‌آموختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دانشگاه تهران]
ــ دانش‌آموختۀ کارشناسی سینما (گرایش فیلمنامه‌نویسی) [دانشگاه هنر تهران]
ــ دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی [دانشگاه تهران]

ــ رتبۀ دوم آزمون کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی [۱۳۹۵]
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها


دریافت کارنامک کامل

کارنامک مختصر محمد رزمی

ــ دارندۀ مدال طلای بیست‌ودومین المپیاد ادبی [۱۳۸۸]
ــ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی [دانشگاه تهران]
ــ سرگروه، برنامه‌ریز و مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها


دریافت کارنامک کامل