پاسخنامۀ تشریحی آزمون مرحلۀ دوم دورۀ ۲۹ – المپیاد ادبی
نکته‌ای دربارۀ آزمون‌های آزمایشی
2016-04-26
دفترچۀ آزمون مرحله ۲ دوره ۲۹
2016-05-09
نمایش همه

پاسخنامۀ تشریحی آزمون مرحلۀ دوم دورۀ ۲۹

همراهان عزیز و همیشگی وبگاه، سلام

امیدواریم آزمون را خوب داده باشید و بهترین نتیجۀ ممکن برایتان رقم بخورد. طبق روال هرساله، پاسخنامۀ تشریحی آزمون را برایتان آماده کرده ایم. این پاسخنامه به همت برخی از اعضای وبگاه و تنی چند از سایر دوستان تهیه شده است.

 

ادبیات فارسی

۱٫ گزینۀ ۳

رستم در رویارویی با اسفندیار دو راه چاره دارد: دست به بند دادن یا کشتن اسفندیار.

۲٫ گزینۀ ۳

این گزینه چند اشتباه دارد: نگاه داشت دل به سلطان محمود برمی­گردد و باید گفته شود: برای راضی کردن دل سلطان محمود و اجرای فرمان او. اکفا به معنای همتایان است نه افراد؛ و ضمنا برابر نهادن «روش حسنک» با «حال حسنک» چندان درست نیست.

۳٫ گزینۀ ۳

باید این گونه باشد: به عقل و مروت خویش پیدا آید در میان قوم.

۴٫ گزینۀ ۴

مفهوم این گزینه ناپایداری دنیا و انتقال آن از یکی به دیگری است

۵٫ گزینۀ ۳

کنایه­های دیگر گزینه­ها: ۱) از سر خود باز کردن-از هول هلیم تو دیگ افتادن. ۲) از آب و گل در آوردن-نفس راحت کشیدن ۴) ته کشیدن. در ضمن از «خوردن کفگیر به ته دیگ» هم به نحوی استفاده شده است.

۶٫ گزینۀ ۳

حوصله در این­جا به معنای صبر و تحمّل نیست، بلکه یعنی ظرفیت و توان.

۷٫ گزینۀ ۳

سایر گزینه­ها در رثای شهیدان است؛ ولی این گزینه در مورد ازلی بودن عشق است.

۸٫ گزینۀ ۳

در گزینۀ نخست ظلم، در گزینۀ دوم حقارت و در گزینۀ چهارم ناکسی مخاطب نکوهش شده است.

 

زبان فارسی

۹ . گزینه ی  ۳:

همه ی گزینه ها یک جزئی هستند اما گزینه ی سه دو جزئیست

۱۰ .  گزینه ی۴:

گزینه ی یک : دوشادوش و سر به زیر میانوند دارند

گزینه ی دو : مالامال و دست به نقد

گزینه ی سه : سراشیبی و برابر

گزینه ی چهار: روبه رویی

۱۱ .  گزینه ی  ۳ :   دور/ هر/ هفت

۱۲ .  گزینه ی۲:  

در یک : تربیت / در سه: باشگاه / در چهار : ضربان مشتق نیستند.

۱۳.  گزینه ی ۳:   برهه

۱۴.  گزینه ی  ۳ :

سرانجام / بر/آن / نهادند/ که/ پهلوان / ایرانی/ تیری/ به / خاور/ رها/ کند/ هر /جا/ که/ تیر/ پایین / آید/ مرز/ ایران/ و / توران/ شناخته می شود / و دو مورد هم نقش نمای اضافه وجود دارد

۱۵  . ۲گزینه ی ۲:        در یک: بعد ازآن / در سه: بیاورد ارمغان / در چهار : از ره آن

 

تاریخ ادبیات

۱۶ . گزینه ی ۴

۱۷ . گزینه ی ۳

۱۸ .  گزینه ی ۳

۱۹ .  گزینه ی ۳

۲۰ .  گزینه ی ۱

 

آرایه های ادبی

۲۱ .  گزینه ی  ۴ :

در یک : از دیده افتادن : در معنای کنایی از چشم افتادن و نیز افتادن اشک از چشم

در دو : بام : بامداد  و پشت بام

در سه : افتادن : در همان معنا یافتادن و نیز مفهوم کنایی فروتنی کردن

۲۲.  گزینه ی ۳ :

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی سه تشبیه از نوع تفضیل است یعنی مشبه بر مشبه به برتری داده می شود

۲۳ .  گزینه ی۳:

در یک : به و بد / در دو : سر و قدم / در چهار: بشکنم و درست شد و حتی به نوعی درست و دروغ

۲۴ .  گزینه ی۲ :

در یک : راه / در سه: دوران و گردش/ در چهار : پروانه

۲۵ .  گزینه ی۱:

در گزینه ی یک دو تشبیه مفرد دیده می شود اما در  سایر گزینه ها تشبیه مرکب است .

 

سعدی

۲۶ . گزینه ی۴ :

در این گزینه می گوید رای از آن خداوند است.

۲۷ .  گزینه ی۱:

تلمیح به ماجرای آغاز شدن طوفان نوح از تنور پیرزنی

۲۸  . گزینه ی ۳ :

در یک : مده / در دو : بگریزم / در چهار : نجستیم

۲۹ . گزینه ی ۱:   در سایر گزینه ها در معنای «چراکه»

۳۰ .  گزینه ی۳  :    بودم در این گزینه یعنی برای من بود و «م» شناسه ی فعل نیست

۳۱ .  گزینه ی  ۴ :

در یک : این جایگاه و قدر و منزلت نصیبم شده است

دو : طوطیان وجود سعدی را به کلام می آورد که مقصود شعر سعدیست

سه: کسی از دام صیادی چون تو نمی گریزد

۳۲ .  گزینه ی۳ :

۱: از روز اولی که سرو  کارم با شیرین افتاد

۲: از همان روزی که راه عشق تو را در پیش گرفتم با خودم گفتم

۴: دلی که از دوست ببرد دلی سخت سیاه است

۳۳ . گزینه ی۳ / البته گزینه ی پیشنهادی ما گزینه ی ۴ است زیرا با طاق افتد در واقع در معنای یگانه و ممتاز شدن است!!!!!!

۳۴.  گزینه ی ۴  :

در ۱ : مصراع اول/ ۲: مصراع دوم / در ۳: مصراع اول

۳۵ .  گزینه ی۱

۳۶ .  گزینه ی ۴ :

۱: سوز /۲: این / ۳: نگزیرم

۳۷ .  گزینه ی ۱:

در این گزینه بگرفتیم یعنی مرا بگرفتی

۳۸ .  گزینه ی ۱  :  در افکنم باید به افکنم تبدیل شود.

۳۹ .  گزینه ی ۴

در این گزینه نوعی بیتفاوتی وجود دارد و گو در معنای هر چه بادا باد (در سه گزینۀ دیگر «گو» در معنای حقیقی آن یعنی «بگو» به کار رفته است)

 

مثنوی

۴۰ .  گزینه ی ۱:

در همه ی گزینه ها با حضرت داوود سخن می گوید اما در گزینه یک با عیسی «ع»

۴۱ .  گزینه ی ۱:

به متن مراجعه شود.

۴۲ .  گزینه ی ۱:    آواز فاخته «کوکو»است.

۴۳ .  گزینه ی ۲ :     مسندی و ندا که حرف روی«حرف پایانی در قافیه » در آن هها یکسان نیست.

۴۴   . گزینه ی ۱:

جمله مال خویش : همه ی مال خود و نیازی به یا ابتر ندارد.

۴۵ . گزینه ی ۴  :

در این گزینه ناگزیر باید عیسی را بدون الف مقصور و با «ای» تلفظ کرد.

۴۶) گزینه ی ۲  :

گزینه دوم به معجزه اشاره دارد و مثالیست برای رد اسباب و علل معمول

 

کلیله و دمنه

۴۷. گزینۀ ۲.

در همۀ گزینه‌های دیگر، «ی» معنای مصدری به «درویشی» داده است؛ به عبارت دیگر، در این گزینه‌ها، «درویشی» یعنی «درویش بودن، فقر»؛ اما در گزینۀ ۲، «ی» نشانۀ نکره و برای بیان جملۀ صله (درویشی که …) است.

۴۸. گزینۀ ۱.

مؤونت یعنی «رنج و سختی» و «معونت» یعنی «کمک و یاری»؛ پس در گزینۀ ۱ باید «معونت» می‌آمد، نه «مؤونت»؛ زیرا اگر «مؤونت» باشد، معنی جمله چیزی شبیه به این می‌شود:خواستم که بر اخلاق پسندیده و عادت ستوده (منظور پندهایی است که پیش از این داده است) به تو رنجی برسانم!

۴۹. گزینۀ ۳

«که»، در این گزینه، برای «مقایسه» آمده است؛ امّا در گزینه‌های دیگر، «پیوند وابسته‌ساز» است .

۵۰. گزینۀ ۱.

متن می‌گوید وقتی دو طرف دعوا قدرت برابر داشته باشند، مانند شیر و پیل، «آخر به‌حیلت بلابندی توان کرد و گربه‌شانی در میان آورد»؛ پس می‌توان با تدبیر و چاره‌اندیشی بین آنها صلح ایجاد کرد.

۵۱. گزینۀ ۲

اصلاح قسمت نادرست در سایر گزینه‌ها:

گزینۀ ۱: این در را لازم گرفته‌ام = ملازم و مقیم و معتکف درگاه و آستان خانۀ تو می‌شوم؛

گزینۀ ۳: غدری اندیشی = خیانتی کنی و نیرنگی به‌کار بندی؛

گزینۀ ۴: محظور = ممنوع، حرام‌شده.

۵۲. گزینۀ ۱.

در سر آید: واژگون شود و با سر به زمین بخورد.

۵۳. گزینۀ ۳.

ضمیر «آن» به «مودت» برمی‌گردد.

۵۴: گزینه‌ی ۱

داستان «استخری پر از کابوس» داستان دوم مجموعه است که در آن شخصی به نام مرتضی پس از دوری چند ساله از شهر خود به آنجا بر می‌گردد و به جرم کشتن یک قو دستگیر می‌شود. در ادامه‌ی داستان و با روایت ماجرا از زبان مرتضی متوجه می‌شویم که مرتضی بی‌گناه است و صرفاً قصد نجات قو از داخل استخری که بواسطه‌ی گازوئیل آلوده شده را داشته، اما موفق نشده است. «کابوس» همان «گازوئیل» است که استخر را فرا گرفته است و موجب مرگ قوها و آسیب به طبیعت می‌شود.

۵۵:  گزینه‌ی ۴

راوی داستان «روز اسبریزی» به تناوب عوض می‌شود. گاهی اول شخص است و داستان از زبان اسب به عنوان شخصیت اصلی روایت می‌شود و گاهی نیز نویسنده در مقام دانای کل به روایت از نوع سوم‌شخص دست می‌زند و در پایان نیز، داستان با ترکیب توامان این دو نوع روایت و القای این‌همانیِ راوی و اسب به اتمام می‌رسد.

۵۶:  گزینه‌ی ۱

داستان «روز اسبریزی»؛ داستان مسخ و ازخودبیگانگی است. داستان تمام آدم‌هایی که در لحظه‌ها و گیرودارهای مختلفی از زندگی دچار موقعیت‌ها و چالش‌هایی ناخواسته و خلاف میل خود می‌شوند؛ اما به مرور حضور سنگین «عادت» و «دلبستگی» باعث می‌شود تا دیگر به «من» دلخواه خود فکر نکنند و موقعیت تحمیل‌شده بر خود را بپذیرند.

 ۵۷:  گزینه‌ی ۱

شخصیت جوان داستان که قصد دارد سفال را به پدر طاهر بدهد؛ «طاهر» نام دارد و با گفتن اسم خود باعث می‌شود که یاد و خاطره‌ی پسر که در جنگ کشته شده است برای پدر زنده شود و توان مقابله با این مسئله برای پدر وجود ندارد.

۵۸: گزینه‌ی ۲

«چشمهای شیشه‌ای من»، داستانی ضدجنگ از زاویه‌‌دید یک عروسک است.

۵۹: گزینه‌ی ۲

خانم دکتر مهران از خاطرات فراموش‌شده‌ی دکتر وحشت داشت و به همین خاطر پس از ورود دکتر به تونل، با بکار انداختن مغناطیس‌های پاک‌کننده‌ی صدا و بدون اطلاع دادن به هیچکس دیگر، زیرزمین را ترک کرد؛ تا وسوسه‌‌ی دکتر برای تحقق به رویای خود بواسطه‌ی علم، ناکام بماند و مرگ دکتر رقم بخورد.

۶۰٫ گزینۀ ۲

معنی واژگان کلیدی جمله دستوری: اجازه/ شدن: رفتن/ ناونه: چادرشب

۶۱٫ گزینۀ ۲

معنی جمله این است: کودکی دوره گرد بر در خانقاه عبور کرد و حلوا آواز می­داد.

طواف: صفت برای کودک/ آواز دادن: فعل مرکب است و مفعول آن ناطف است. نهاد هر دو فعل کودک است.

۶۲٫ گزینۀ ۳

این آیه از محو و فنای تمام موجودات سخن می­گوید. مقصود شیخ این است که اعیان موجودات همه فناپذیر هستند، تا به اثر چه رسد.

۶۳٫ گزینۀ ۱

همان طور که در اسرارالتوحید خوانده­اید، بوسعید برای امر کردن، از فعل امر استفاده نمی­کرد. بلکه می­گفت: «باید چنین کرد و چنان کرد.» پس بخش دوم جمله که با «بر لب آب وضو باید ساخت…»آغاز شده، باید امری معنا شود. گزینۀ چهارم که از ساخت اصلی خود جمله استفاده می­کند و کامل­تر هم هست، می­تواند شما را به اشتباه بیندازد.بزرگترین اشتباه گزینۀ چهارم این است که «بر سنگ» را «رو به سنگ» معنا کرده است.

۶۴٫ گزینۀ۴

ورد در این جمله به معنای ذکر و دعا است.

۶۵٫ گزینۀ ۱

تمام در جملۀ صورت سوال و گزینۀ یک یعنی بس.

۶۶٫گزینۀ ۴

در این سوال قناعت کردن به رابطه با خویشان (در این جا نسبت داشتن با پیامبر (ص)) مذموم شمرده شده است، نه قناعت نکردن.

۶۷. گزینه ی ۱:

۶۸٫ گزینۀ ۴

نیما این وزن را برای اولین بار به شکل جدی وارد شعر فارسی کرد اما پیش از آن در بعضی ترانه‌ها به کار رفته بود. درباره سایر گزینه‌ها، قالب نیمایی نیست زیرا طول مصراع‌ها برابر است و الگوی قافیه نیز در آن کاملاً آزاد نیست. شیوه روایت خطی نیست زیرا هم عاشق و هم افسانه از گذشته سخن می‌گویند. افسانه نیز یک انسان به شکل معمول آن نیست و هویتی مبهم دارد. گویا او خود عشق است.

۶۹٫ گزینه ۳٫

در بسیاری از نمونه‌های قالب‌های نیمه‌سنتی مصراع‌هایی وجود دارند که جزو بیتی نیستند. مانند مصرع پنجم هر بند در شعر افسانه.

۷۰٫ گزینه ۲٫

افاعیل عروضی در شعر آزاد همواره به صورت سالم و کامل به کار نمی‌روند. مثلاً ممکن است یک سطر با فعلاتن تمام شود و سطر دیگری با فعلن

۷۱٫ گزینه ۴٫

درباره سایر گزینه‌ها: آنچه می‌گریزد تیرگی است. ذکری از دلیل سکوت بوستان نیست و ظاهراً سکوت طبیعی شبانگاه بر بوستان حاکم است. مریم نیز نام گل است نه معشوقه‌ی شاعر.

۷۲٫ گزینه ۴٫

خفتن گلچهرگان در خاک، اینکه نسیم عطری را با خود ببرد و جا داشتن گنج در ویرانه از مضامین تکراری شعر قدیم هستند.

۷۳٫ گزینه ۳٫

این شعر بیشتر به بحر طویل شباهت دارد تا شعر آزاد نیمایی زیرا همه‌ی افاعیل آن یکسان، سالم و کامل هستند.

۷۴٫ گزینه ۳٫

پرویز ناتل خانلری مدیر مجله سخن بود. این سؤال مربوط به اطلاعات ادبی است و مستقیماً از منبع اعلام‌شده طرح نشده است.

۷۵٫ گزینه ۳٫

معنی صحیح سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: یک نفر در آب بیهوده جانش را از دست می‌دهد.

گزینه ۲: در دل مهِ آشفته، نور بی‌رمقی از چراغی بی‌جان دیده می‌شود.

گزینه ۴: گردن و تنش را می‌خارد و دلش غرق وحشت می‌شود.

۷۶٫ گزینه ۲٫

گزینه ۱: در حالت طبیعی «ی» باید پس از «دراز» بیاید: چه شب موذی و گرم و درازی.

گزینه ۲: هرچند به گفته کتاب زبان فارسی حرف اضافه‌ی اختصاصی اندودن «با» است، اما در متون گذشته با حرف «به» نیز فراوان به کار رفته است.

گزینه ۳: «دم که» به جای «آن دم که» یا «دمی که» به کار رفته است.

گزینه ۴٫ دستکم یک تفاوت با زبان عادی در این دو سطر هست و آن تعبیر «خنده بستن» است.

۷۷٫ گزینه ۳٫

در سه گزینه دیگر شاعر به نوعی توصیفی عینی را به احوال درونی خودش پیوند می‌زند و جنبه نمادین به آن می‌دهد. اما گزینه سه یک وصف عینی در جهت تصویر فضای داستان است و بار نمادین ندارد.

۷۸٫ گزینه ۲٫

«بانگ شغال» نهادِ «گرفته اوج» است و «مرد دهاتی» نهادِ «کرده است روشن…».

 

حافظ

۷۹٫ گزینه ۲٫

در این گزینه نرگس همان گل مشهور است که با بی‌شرمی در حضور یار شکفته است. در سایر گزینه‌ها ماه استعاره از لیلی، سرو استعاره از قامت یار و مگس استعاره از دل است.

۸۰٫ گزینه ۱٫

در سایر گزینه‌ها به خرقه دریدن در هنگام سماع، کوتاه بودن آستین جامه صوفیان و نوشتن اسمای الهی در گریبان آن اشاره شده است.

۸۱. گزینه ۴٫

در سایر گزینه‌ها روی معشوق، خداوند و خرابات مورد تحسین هستند.

۸۲٫ گزینه ۲٫

معنی صحیح: سر اطاعتی که بر فرمان او نهاده‌ایم برنمی‌داریم مگر او (مانند تراشیدن قلم) سر ما را با تیغ بردارد.

۸۳٫ گزینه ۱٫

در سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: کلاه انداختن نشانه شادی و شعف است نه احترام.

گزینه ۳: گدا به خود شاعر (عاشق) برمی‌گردد نه معشوق.

گزینه ۴: عشق درِ معنی را به روی دلش می‌بندد.

۸۴٫ گزینه ۲٫

فروکشیدن یعنی فرود آمدن و اقامت کردن.

۸۵٫ گزینه ۴٫

معنی صحیح: سامری نمی‌تواند بر معجزه حضرت موسی غلبه کند.

۸۶٫ گزینه ۲٫

معنی صحیح: می‌خواستم در پیش پایش بمیرم اما او مانند نسیم سحر از نزدیکی ما عبور نکرد.

۸۷٫ گزینه ۱٫

«داد» در این بیت اسم است و در سایر گزینه‌ها فعل.

۸۸٫ گزینه ۴٫

در این بیت تأکید بر اصل است و می‌گوید چیزی نمی‌تواند ذات را تغییر دهد.

۸۹٫ گزینه ۴٫

در سایر گزینه‌ها اصطلاحات «مومیایی»، «علاج گلاب و قند» و «تری» و «خشکی» به طب مربوط هستند.

۹۰٫ گزینه ۴٫

برعکس. بیت می‌گوید روزگار از این تحولات و تغییرات فراوان به یاد دارد.

فرمان او. اکفا به معنای همتایان است نه افراد؛ و ضمنا برابر نهادن «روش حسنک» با «حال حسنک» چندان درست نیست.

 

قابوس نامه

۹۱٫ گزینۀ ۲.

شکستن: در اینجا، عیب گرفتن و رد کردن و مقابل معنی «مستای».

۹۲ .  گزینۀ ۲.

در سایر گزینه‌ها ویژگی‌هایی از نثر کهن فارسی دیده می‌شود؛ برای مثال: مرا نان آن‌کس نباید خورد که… (من نان آن‌کس را نباید بخورم که… ـ صرف کهن مصدر «بایستن»)؛ نیک‌بختان را نیکی خویش آرزو کند (نیک‌بختان نیکی خویش را آرزو می‌کنند ـ صرف کهن مصدر «آرزوکردن» که به‌گونه‌ای خاص بوده است)؛ بر سر نان بر (دو حرف‌اضافه برای یک متمم) و…

۹۳.   گزینۀ ۲.

توضیح موارد «ب، پ، ت» درست است.

توضیح درست الف: درس‌گرفتن از اشتباه دیگران؛ توضیح درست ث: ستایش بخشندگی.

۹۴.  گزینۀ ۲.

صورت درست سایر گزینه‌ها:

گزینۀ ۱: فلانی مردی موقّر و جاافتاده و  عاقل است؛

گزینۀ ۳: شخصی مورد ترحّم و سزاوار دلسوزی هستی که…

گزینۀ ۴: … تا در طمع کاری نشدنی یا باطل به وضعی بدتر دچار نشوی.

۹۵. گزینۀ ۳.

باید با توجّه به معنی و نه با نیروی حافظه، این سؤال را این‌گونه پاسخ داد:

گزینۀ ۱: جوانان را «رسد» که بر پیران پیشی بجویند: جوانان «حق دارند و سزاوار ایشان است» که بر پیران پیشی جویند ـــ تضاد با آموزه‌های قابوس‌نامه؛

گزینۀ ۲: جوان را «بهتر» که این آرزو باشد که دریابد و باشد که درنیابد ـــ اینکه شاید جوان به آرزویش برسد و شاید نرسد، با «بهتر» بودن وضع جوانان نسبت به پیران که به آرزوی خود رسیده‌اند، تناسبی ندارد؛

گزینۀ ۴: پیران را جز به «جوانی» اومید نباشد ـــ پیر منتظر مرگ است و چطور می‌تواند زمان را به‌عقب برگرداند تا به جوانی امید داشته باشد؟!

 

عربی

۹۶٫ گزینۀ ۴٫

نقش و اعراب کلمات بدین شکل است:

الحریصُ: فاعل و مرفوع

الأرض: مفعول به و منصوب

الجبان: فاعل و مرفوع

هلاک: مفعول به و منصوب

۹۷٫ گزینۀ ۲٫

معنی گزینه­ها بدین ترتیب است:

گزینۀ یک: در دنیا و آخرت زیانکار شد.

گزینۀ دو: هر که مالش کم شد نزد کسانش خوار گشت.

گزینۀ سه: مال اندک را در راه صلاح مصرف می­کنی پس باقی می­ماند.

گزینۀ چهار: برگزیدگان شما نیکوخلق ترین شمایند.

۹۸. گزینۀ ۲

ترجمۀ ابیاتی که در مصراع بعد کامل می­شوند: (خط جدا کننده نشان­دهندۀ پایان مصراع اول است)

ب) هنگامی که مرادم به من رو ترش کرد با زمانه جاری شدم (همراه شدم) چنان که می­خواست.

د) و خوشترین و محبوبترین روزگار جوانمرد/آن است که آن را با دوستان می­گذراند.

۹۹٫ گزینۀ ۳

خطوب خ خطب : کارهای مهم و دشوار.

هونت: آسان کردم

صرت امنح: می بخشیدم

وداد: دوستی

۱۰۰٫ گزینۀ ۳٫

معنی بیت صورت سوال: کمتر از آن­چه من پنهان می­کنم، شب­ها را غمگین می­سازد و سبک­تر از آن­چه من حمل می­کنم بر کوه رضوی سنگینی می­کند.

گزینۀ یک: نه کوه سخت و نه بزکوهی دست و پا سفید از حوادث دهر  نجات نمی­یابند.

گزینۀ چهار: هنگامی که دیدم که او را کشته­ام از آن پشیمان شدم، چه وقت پشیمانی است؟

9 دیدگاه ها

 1. زهرا گفت:

  خیلی ممنون و خسته نباشید
  فقط ما که سوال ها رو نداریم فکر می کنم خیلی دردی ازمون دوا نمی کنه:-!

  • المپیاد ادبی گفت:

   نشانی دفترچۀ آزمون بر روی وبگاه قرار گرفت. به مطلب مرتبط در بخش اخبار مراجعه کنید.

 2. ابراهیم گفت:

  سپاس
  سوال ۳۳ رو اگه اعتراض بفرستیم ممکنه عوض بشه؟
  درمورد سوال ۶۹ به هرحال بعضی غزل های معاصر هم در قالب نیمه سنتی قرار میگیرند(مثل بعضی غزل های هوشنگ ابتهاج) که واضحه واحدشون بیت ه. درضمن باتوجه به تعریفی که از شعر نیمه سنتی میشه به نظر نمیاد که باید تعداد مصرع ها در بندهای متناظر برابر باشد.

  • المپیاد ادبی گفت:

   برای اعتراض منتظر هیچ‌کس نمانید. اگر سؤالی را نادرست می‌دانید، خودتان حتما اقدام کنید.

 3. زینب گفت:

  سلام
  ای کاش قبلش سوالات رو می ذاشتید حفظ که نکردیم سوالا رو

  • المپیاد ادبی گفت:

   نشانی دفترچۀ آزمون بر روی وبگاه قرار گرفت. به مطلب مرتبط در بخش اخبار مراجعه کنید.

 4. pedram گفت:

  خسته نباشید. جالبه این بار اختلاف نظر نداشتین 🙂

 5. وهم سبز گفت:

  سلام
  بسیار بسیار متشکرم
  واقعا الب و آموزنده و مفید بود. من فکر میکردم مریم نام معشوقه ی شاعره :))))))

 6. reza77 گفت:

  سلام. در مورد سوال ۴۳ پاسخ تشریحی که زدین مربوط به گزینه ۳ هست. بنابراین کلید هم گزینه ۳ می شه که شما هم همانند باشگاه گزینه رو ۲ درست زدین. سوال ۳۳ هم حرف شما درسته. لطفا در مورد این دو سوال اعتراض بدین امروز آخرین وقتشه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *